تصویر شاخص کارتن بسته بندی رو بالشی
کارتن بسته بندی رو بالشی

رو بالشی ها از آن جایی که مستقیما با اجزای صورت در تماس هستند، مستلزم تهیه بسته بندی هستند تا بهداشتشان حفظ گردد. طبیعتا قرار دادن روبالشی درون پک های کارتنی و مقوایی جلوه و ظاهر بهتری خواهند داشت تا این که داخل نایلون های پلاستیکی قرار بگیرند و تحویل مشتری داده شوند. بسته بندی، لباس کالا در نظر گرفته میشود که میتواند فاخر و زیبا باشد یا بالعکس ناپسند و ناکارآمد! جعبه بسته بندی رو بالشی از موثرترین راه ها برای شروع یک اتفاق بزرگ در حیطه کاری شما محسوب میشود که میتواند برند و کسب و کار شما را در کانون توجه قرار دهد.